Konsultacje społeczne dot. tworzenia map zagrożeń

Narada roczna policjantów z Żor i towarzyszące jej konsultacje społeczne

Dzisiaj przed południem w żorskim magistracie odbyła się roczna narada podsumowująca ubiegłoroczną pracę miejscowych policjantów. W ławie zaproszonych gości tradycyjnie zasiedli: Prezydent Miasta Żory, Przewodniczący Rady Miasta oraz szef żorskiej prokuratury. W wydarzeniu oraz towarzyszącym mu konsultacjom społecznym uczestniczył również p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadkom. Mariusz Krzystyniak.

Roczna narada Komendy Miejskiej Policji w Żorach rozpoczęła się o 11.00 od złożenia meldunku p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Następnie mł. insp. Grzegorz Grabiec – Komendant Miejski Policji w Żorach przywitał zaproszonych gości oraz policjantów zgromadzonych na sali. W swoim dalszym wystąpieniu szef żorskich mundurowych, odnosząc się do wyników osiąganych przez poszczególne piony służbowe, podsumował ich ubiegłoroczną pracę .

Uwzględniając Priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018, a także wyniki osiągane przez swoich podwładnych Komendant Miejski Policji w Żorach nakreślił wnioski i omówił kierunki działania na najbliższe miesiące bieżącego roku. Podziękował też policjantom oraz pracownikom cywilnym za dotychczasową służbę, którą ocenia na wysokim poziomie.

W dalszej części głos zabrał Waldemar Socha, Piotr Kosztyła oraz Leszek Urbańczyk. Prezydent Miasta Żory nie pierwszy raz podziękował mundurowym za wzorową służbę. Podkreślił, że od kilkunastu lat jest świadkiem pozytywnych zmian jakie zachodzą w tej uzbrojonej formacji. Przyznał, że w Żorach czuje się bezpiecznie podobnie jak mieszkańcy, z którymi spotyka się na co dzień. Do jego podziękowań przyłączył się także Przewodniczący Rady Miasta oraz Prokurator Rejonowy w Żorach, który na zakończenie w skrócie przedstawił wyniki osiągane przez żorską prokuraturę na tle okręgu.

Roczną naradę podsumował p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadkom. Mariusz Krzystyniak, który ocenił ubiegłoroczne wyniki osiągnięte przez żorskich policjantów, ale także scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy garnizonu śląskiego oraz priorytety Komendanta Głównego Policji w zwalczaniu przestępczości w bieżącym roku.

Po wystąpieniach komendanta i zaproszonych gości odbyły się konsultacje społeczne dotyczące prac nad mapą zagrożeń, których celem była wymiana doświadczeń związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Zagadnienia związane z tym przedsięwzięciem przedstawił mł. insp. Grzegorz Grabiec, który zaznaczył, iż warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest skuteczna współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Ideą, która przyświeca powstawaniu map zagrożeń jest zaproszenie lokalnej społeczności do identyfikacji zagrożeń. Ważnym elementem w tworzeniu tego istotnego społecznie narzędzia, jest dyskusja i płynące z niej wnioski, dlatego też po oficjalnej prezentacji nadszedł czas na otwartą dyskusję. Każdy z biorących udział w spotkaniu gości miał możliwość zaprezentowania własnych uwag i spostrzeżeń. Informacje, spostrzeżenia, a także wnioski płynące z analizy ankiety przygotowanej przez wydział prewencji, posłużą opracowaniu map zagrożeń dla miasta Żory, czyli swoistego kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa w naszym regionie.

  • Narada roczna policjantów z Żor
  • Narada roczna policjantów z Żor
  • Narada roczna policjantów z Żor
  • Narada roczna policjantów z Żor
  • Narada roczna policjantów z Żor
  • Narada roczna policjantów z Żor
  • Narada roczna policjantów z Żor