Konsultacje społeczne dot. tworzenia map zagrożeń

Konsultacje dotyczące tworzenia map zagrożeń

Jednym z priorytetów KGP, jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W ich tworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań, które odbędą się w nadchodzących dniach na terenie naszego miasta.

Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem. Po konsultacji w auli KWP w Katowicach zaplanowano szereg tego rodzaju spotkań na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do szczebli rad osiedli. To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań w Żorach wraz z miejscem, gdzie konsultację się odbędą:

  • 17.02.2016r. godz. 10.00 – Komenda Miejska Policji w Żorach, ul. Wodzisławska 3 (konsultacje z przedstawicielami instytucji administracji publicznej oraz spółdzielni mieszkaniowych i administracji domów mieszkalnych)
  • 18.02.2016r. godz. 10.00 – Dzienny Dom Opieki Senior-Wigor w Żorach, dzielnica Rój, ul. Kłokocińska 78a (konsultacje z seniorami)
  • 18.02.2016r. godz. 16.30 - Komenda Miejska Policji w Żorach, ul. Wodzisławska 3 (konsultacje z przedstawicielami rad dzielnic oraz osiedlowych klubów)

Konsultacje będą okazją do dyskusji, podczas której przedstawiciele różnych środowisk podzielą się doświadczeniami płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania lokalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.