Konsultacje społeczne dot. tworzenia map zagrożeń

Debata w sprawie utworzenia map zagrożeń dla Śląska

Dzisiaj w rotundzie katowickiej komendy odbyła się debata w sprawie utworzenia projektu „Map zagrożeń dla województwa śląskiego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym województwie. Gospodarzem wydarzenia był szef śląskich policjantów nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Dzisiaj w rotundzie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami administracji na czele z Wicewojewodą Śląskim Janem Chrząszczem, przedstawicielami służb i osobami reprezentującymi świat nauki, w zakresie wdrożenia „Mapy zagrożeń dla województwa śląskiego”. Gospodarzem debaty był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Nad bezpieczeństwem obywateli czuwa, obok Policji, szereg innych służb i inspekcji. Mapy mają być uniwersalnymi narzędziami służb i instytucji, służącymi wspólnemu zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. Aktywna współpraca tych podmiotów, oraz ich zaangażowanie, znacznie wpływa na poprawę bezpieczeństwa obywateli. W ich utworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli - społeczność lokalną. Mapa ta powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku z organizacją różnorodnych wydarzeń. Mapa powinna zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną - poza danymi statystycznymi - wynikami badań opinii społecznej, a także, co szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem - zaplanowano szereg tego rodzaju spotkań na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do poziomu rad osiedli. To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa.

Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Większość społeczeństwa nie ma obecnie bezpośredniego dostępu do bieżących danych statystycznych, dotyczących skali i rodzaju przestępczości, czy występujących zagrożeń. Opiera się więc na własnych odczuciach, a także na opiniach znajomych, a w znacznej mierze na opiniach kreowanych przez środki masowego przekazu, budując w ten sposób obraz poziomu poczucia bezpieczeństwa. Dlatego niezwykle ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie - głównie społecznościom lokalnym - skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. Podkreślenia wymaga, że pojęcia map zagrożeń nie należy utożsamiać wyłącznie w aspekcie technicznym, albowiem pod pojęciem tym kryje się dużo istotniejsza nowa filozofia działania Policji. Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania kontaktami ze społeczeństwem.

Debata była okazją do dyskusji, podczas której przedstawiciele różnych instytucji podzielili się doświadczeniami płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania lokalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

KWP Katowice

  • Debata w/s utworzenia map zagrożeń na Śląsku
  • Debata w/s utworzenia map zagrożeń na Śląsku
  • Debata w/s utworzenia map zagrożeń na Śląsku